INTERN REGLEMENT TCLO.

(versie 7 april 2021)

Klik hier voor de PDF versie.

 

 

Toetreding tot de club.

 

Door betaling van het lidgeld kan er worden toegetreden tot Tennisclub Linkeroever Antwerpen vzw (verder door naar gerefereerd als “TCLO”) en aanvaard je het hiernavolgende clubreglement.

Gedragscode.

Zowel op als rond het domein en de terreinen van de club wordt verwacht dat leden zich gedragen volgens de basisprincipes van fair-play en sportiviteit. TCLO biedt als familieclub naar zijn leden een groene, rustige en warme omgeving, waar iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, mentale-, geestelijke- of fysieke beperking.

 

Wederzijds respect tussen leden op onze club is dan ook van levensbelang en wordt hoog in het vaandel gedragen.

 

Naar onze buren toe wordt er verwacht dat leden en bezoekers zich respectvol gedragen, met de nodige aandacht naar overlast zeker na 22:00u.


 

Lidmaatschap.

Artikel 1

Volg de instructies op https://www.tclo.be/inschrijven om lid te worden van TCLO. Alle beschikbare formules en voorwaarden staan op deze pagina vermeld.
Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap. Voor tennissende leden beschikt TCLO over een waaier van seizoens-, leeftijd- en speelmoment gebonden formules.
Naast deze formules is er nog het steunend lidmaatschap en tennissen als gastspeler.
Tennissend lid wordt hierna vermeld als “lid”.

 

Artikel 2

Het lidmaatschapsbestand wordt centraal en digitaal bijgehouden door de dienst administratie van TCLO (administratie@tclo.be). Leden ontvangen na betaling van het lidmaatschap een betalingsbewijs met vermelding van gekozen formule. Daarin staat duidelijk de periode van het lidmaatschap vermeld samen met het betaalde bedrag. Enkel bij de formule ‘Wall-of-Fame’ bestaat de mogelijkheid om een factuur te verkrijgen.

 

Artikel 3

Elk lid van TCLO wordt automatisch aangesloten bij de federatie Tennis Vlaanderen en ontvangt een uniek Tennis Vlaanderen lidmaatschapsnummer. De aansluiting bij de federatie omvat tevens een sportverzekering https://www.tennisvlaanderen.be/sportverzekering.

 

Artikel 4
Als nieuw lid van Tennis Vlaanderen dient men de registratieprocedure éénmalig te vervolledigen alvorens gebruik te kunnen maken van de online faciliteiten. Er wordt aangeraden om een sterk wachtwoord te gebruiken.
Tijdens de registratieprocedure zal er onder meer worden gevraagd om een persoonlijk e-mailadres en je rijksregisternummer.
Gebruik het persoonlijke Tennis Vlaanderen lidnummer samen met jouw persoonlijk wachtwoord om in te loggen op de Tennis Vlaanderen App of website.

 

Artikel 5
De Tennis Vlaanderen login is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan derden. Misbruik wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van de club.
Uitbating of bestuursleden hebben te allen tijde het recht om het lidmaatschap te controleren door aanwezige personen om een geldig identiteitsbewijs te vragen.

 

Artikel 6
Tennissen op de terreinen van de club is uitsluitend toegelaten voor leden met een geldig TCLO tennisabonnement of gastspelers met een betaalde TCLO gastreservatie.
Uitzondering op deze regel is wanneer er officiële tornooien of ontmoetingen worden georganiseerd volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen en met toestemming van het bestuur, waar niet-leden onder de noemer van bezoeker tijdens het evenement komen tennissen.

Artikel 7

Alle ledenformules buiten B-leden kunnen ongelimiteerd tennissen tijdens de geldige lidmaatschapsperiode, rekening houdend met de reservatiebeperkingen opgelegd in artikels 14.2, 14.3, 14.5, 14.6 en 14.7.
Het is B-leden enkel toegestaan te tennissen tijdens weekdagen tot 18:00u. Nationale- of regionale feestdagen worden beschouwd als een zondag. Bijgevolg is het niet mogelijk om als B-lid te tennissen.
B-leden die alsnog wensen te spelen buiten de toegelaten uren kunnen desgewenst opteren om ofwel als gastspeler te komen tennissen, of om een aanpassing aan te vragen naar A-lid tegen de geldende (meer-)prijs en een administratieve verwerkingskost.

Artikel 8

Lidgelden worden niet terugbetaald, tenzij er een grondige reden kan worden voorgelegd. In dat geval moeten stavingdocumenten bezorgd worden aan een bestuurslid of per e-mail naar administratie@tclo.be.


Seizoenen.

Artikel 9
TCLO is een all-season/all-weather outdoor tennisclub sinds 2021.
Je kan opteren voor 3 verschillende seizoensformules, met het jaarseizoen TCLO 365 als meest voordelige.

9.1 TCLO 365: outdoor tennis het hele jaar rond. Seizoen start en eindigt het laatste weekend van maart.

9.2 Zomerseizoen: 6 maanden outdoor tennissen van het laatste weekend maart tot en met het eerste weekend oktober.

9.3 Winterseizoen: 6 maanden outdoor tennissen van het eerste weekend oktober tot en met het laatste weekend maart.

Artikel 10

Inschrijven voor een nieuw jaar- of zomerabonnement is mogelijk vanaf 1 december. Inschrijven voor een nieuw winterabonnement is mogelijk vanaf 1 mei.

Artikel 11

Er kan kosteloos worden veranderd van abonnement tot aan de effectieve aanvang van het abonnement. Een aanpassing na de aanvang brengt een administratieve verwerkingskost met zich mee die zal worden aangerekend.


Reserveren als lid.

Artikel 12

Een terrein wordt gereserveerd op het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Bij het aangaan van een TCLO lidmaatschapsformule voor tennis, wordt de toegang tot het reservatiesysteem opengesteld gedurende de geldende periode van het lidmaatschap.

 

Artikel 13

Het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen is toegankelijk als App “Tennis Vlaanderen” of als website https://www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein.

 

Artikel 14

Reglementering rond reservaties:

14.1 Het is verplicht te reserveren vóór het betreden van een terrein, ook al is het aanvangsuur reeds voorbij.

14.2 Er kan slechts 1 terrein tegelijkertijd worden gereserveerd door hetzelfde lid en/of partner(s), met een minimum interval van 60 minuten tussen 2 reservaties.

14.3 Elk lid van TCLO kan maximum in 10 toekomstige reservaties vermeld staan op een tijdspanne van 2 weken. Beschermde wedstrijden (interclub, clubkampioenschap, beker Claus enz) of tennislessen/stages worden hier niet in meegeteld.

14.4 Een tennisterrein wordt gereserveerd in blokken van 30 minuten.

14.5 Duurtijd reservatie van een single partij behelst minstens 30 minuten, maximum 60 minuten.
Het reserverende lid selecteert exact 1 partner.

14.6 Duurtijd reservatie van een dubbel partij behelst minstens 60 minuten, maximum 90 minuten.
Het reserverende lid selecteert exact 3 partners.

14.7 Het is toegestaan 30 minuten voor het effectieve aanvangsuur te starten en tot maximum 30 minuten na de eindtijd door te spelen indien het terrein volgens het reservatiesysteem vrij is.
Uitzondering op deze regel: op terreinen 4, 5 en 6 kan worden getennist tot ten laatste 22:30u. De verlichting van de terreinen gaan ten laatste uit om 22:40u zodat er nog voldoende tijd is om het terrein te keren en te verlaten.
Enkel het bestuur kan per uitzondering deze tijd verlengen voor beschermde wedstrijden.

14.8 Een reservatie vervalt onherroepelijk op het aanvangsuur wanneer geen enkele van de geregistreerde personen aanwezig is op het domein van de club. Mocht er door heirkracht vertraging optreden met laattijdige aankomst op de club, dan dient 1 van de geregistreerde personen de uitbating zonder fout te verwittigen van de mogelijke vertraging. Zo kan alsnog vergissingen/herboekingen of onnodig leegstaande terreinen worden vermeden.

14.9 Bij wijziging van terrein vóór of tijdens het spelen, dient de reservatie te worden aangepast. Dit kan het lid zelf in het reservatiesysteem of kan worden gevraagd aan de uitbating om dit uit te voeren.
Zonder uitzondering dient het reservatiesysteem altijd de werkelijke bezetting van terreinen te reflecteren.

14.10 Voor reservatie van beschermde wedstrijden (interclub, clubkampioenschap, beker Claus enz) dient een aanvraag te worden gestuurd ten minste 48u vóór aanvang naar sport@tclo.be. Deze aanvraag kan ook rechtsreeks worden ingediend bij het sportcomité of de uitbating.
Het bestuur bepaalt hoeveel beschermde wedstrijden mogen worden ingelast voor deze georganiseerde evenementen.

14.11 Het bestuur voorziet steeds voldoende tijdsbuffer voor beschermde wedstrijden.
Beschermde wedstrijden mogen steeds tot het einde gespeeld worden, ook al loopt de match uit buiten het voorziene tijdsslot, zelfs al loopt dit over in een andere reservatie.
Uitzondering voor het laddertornooi, waar de wedstrijd maximaal 1 uur duurt, inclusief opwarming.

14.12 Reservatie van stages en tennislessen worden beheerd door jeugd- & sportcomité en planningsverantwoordelijke van de tennisschool.

14.13 Het bestuur, en bij afwezigheid ervan bij wijze van extensie de uitbating, beheren het reservatiesysteem. Zij behouden te allen tijde het recht om reservaties aan te passen of te verwijderen.

14.14 Bij misbruik van het reservatiesysteem en/of reglementering is het bestuur gemachtigd om een sanctie uit te vaardigen met mogelijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg.

Verlichting.

Artikel 15

Terreinen 4, 5 en 6 zijn voorzien van professionele LED verlichting. De lichten worden bediend door een persoon van het bestuur, een aangewezen afgevaardigde of de uitbating.

 

Artikel 16

Op eenvoudige vraag kan de verlichting worden ingeschakeld. Bij een gesloten clubhuis kan je de instructies volgen die uithangt aan de terreinen.

Artikel 17

Wanneer je als laatste speler de terreinen met (actieve) verlichting verlaat, wordt er verwacht dat je de nodige actie onderneemt om de lichten te laten doven..

 

 

Artikel 18

 

 

De verlichting op terreinen 4, 5 en 6 wordt automatisch uitgeschakeld om 22:40u. Om 22:30u zal het licht dimmen naar 20% vermogen, zodat de laatste spelers de kans krijgen om het terrein te vegen en te verlaten.

 

 

Spelen als gast: algemene regels.

 

Artikel 19

Een gastspeler kan tot maximaal 3 maal per seizoen (en bijgevolg tot maximaal 6 maal per jaar) komen tennissen met andere gastspelers en/of met TCLO lid/leden. Indien een reservatie enkel gastspelers bevat dan spreken we over de formule terreinverhuur.

 

Artikel 20

Na het verbruiken van deze 3 speelmomenten kan de gastspeler opteren om in te tekenen voor een TCLO lidmaatschap, waarbij het totale persoonlijke reservatiebedrag van hetzelfde seizoen in korting zal worden gebracht.

Artikel 21

Voor een gastspeler geldt dezelfde reservatiereglementering zoals vermeld in artikels 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 en 14.9.

Artikel 22

Gastspelers kunnen zelf boeken met andere gastspelers of een lid (of vice versa) via de website van Tennis Vlaanderen en de Tennis Vlaanderen app. Betaling wordt online afgehandeld.
Alle details hoe je kan reserveren als gast kan je terugvinden op https://www.tclo.be/gast

Artikel 23

Indien een reservatie niet door kan gaan vanwege onbespeelbare terreinen, dan kan gekozen worden om het bedrag terug te vorderen of om de reservatie te verzetten. Contacteer de club op info@tclo.be als je de reservatie zelf niet meer kan verzetten of annuleren.

Gastspeler met lid.

Artikel 24

Voor gastspelers gelden er tarieven met dal- en piekuren

24.1. Daluur: weekdagen tot 18:00u. Reserveren kan vanaf 7 dagen vóór het aanvangsuur.
24.2. Piekuur: weekdagen na 18:00u en weekend. Reserveren kan vanaf 1 dag vóór het aanvangsuur.
24.3. Tijdens piekuren worden het aantal gastspeler reservaties beperkt toegelaten.
24.4. Geldige tarieven terug te vinden op de website van TCLO.
24.5. Momenteel worden feestdagen niet apart aanzien als piek tarief.

 

Artikel 25

Een reservatie met gastspeler kan worden geannuleerd tot 1 dag op voorhand. Het bedrag van de reservatie wordt automatisch teruggestort.

Gastspelers zonder lid (terreinverhuur).

Artikel 26

Voor terreinverhuur gelden er tarieven met dal- en piekuren

26.1. Daluur: weekdagen tot 18:00u. Reserveren kan vanaf 7 dagen vóór het aanvangsuur.
26.2. Piekuur: weekdagen na 18:00u en weekend. Reserveren kan vanaf 2 uur vóór het aanvangsuur.
26.3. Tijdens piekuren worden het aantal terreinverhuren beperkt toegelaten.
26.4. Geldige tarieven terug te vinden op de website van TCLO.
26.5. Momenteel worden feestdagen niet apart aanzien als piek tarief.
 

Artikel 27

Terreinverhuur kan worden geannuleerd tot 1 dag op voorhand. Het bedrag van de reservatie wordt automatisch teruggestort.
 

 

 

 

Tennis: voor, tijdens en na.

Artikel 28

Wanneer de terreinen nat liggen, ondergesneeuwd of bevroren zijn, dan mogen deze onder geen beding worden betreden.

 

Artikel 29

Het bestuur of de terreinverantwoordelijke van TCLO behouden het recht de terreinen te sluiten als dit nodig wordt geacht.

Artikel 30

De spelers dienen steeds het terrein te verlaten wanneer het bestuur of een door hen daartoe aangeduide terreinverantwoordelijke oordeelt dat er onderhoudswerken nodig zijn.

 

Artikel 31

De club voorziet lijnborstels aan elk terrein. Er wordt verwacht dat de lijnen voor aanvang worden geveegd wanneer er teveel gravel op ligt, om verzinken van de lijnen te voorkomen.

 

Artikel 32

Als de terreinen te droog liggen kan er aan een bestuurslid, terreinverantwoordelijke of uitbating worden gevraagd om deze te laten besproeien met de besproeiinstallatie. Leden kunnen te allen tijde een terrein manueel besproeien met de daarvoor voorziene sproeislangen. Steeds naar boven toe sproeien, nooit naar de grond richten.

 

Artikel 33

Terreinschade of andere infra onregelmatigheden van eender welke orde dient onmiddellijk te worden gemeld aan onderhoud@tclo.be of aan de uitbating, zodat deze kunnen worden ingepland voor herstelling.

 

Artikel 34

Bij het onverwachts maken van putten in het terrein dien je deze terug op te vullen en aan te stampen.

 

Artikel 35

Er mag enkel in volledige tenniskledij worden gespeeld. Zonder aangepast specifiek tennisschoeisel is het verboden op de terreinen te komen. Foutief schoeisel beschadigt de terreinen onherroepelijk.

Artikel 36

Hou je steeds aan de fair-play regels, hou het sportief. Ongepast gedrag kan leiden tot sancties.

 

Artikel 37

Na het beëindigen van de speelbeurt dient het volledige terrein te worden gekeerd met de daartoe voorziene keernetten, beide helften cirkelvormig van buiten naar binnen. Dit om het terrein proper achter te laten voor de volgende spelers en om de kwaliteit van de terreinen te garanderen.

 

Artikel 38

Alle afval moet zonder fout gedeponeerd worden in de voorziene afvalbakken op of naast de terreinen. Indien er door uitzonderlijke omstandigheden geen vuilbakken zijn voorzien of deze vol zitten, wordt het afval zonder fout meegenomen en zeker niet achtergelaten. Er wordt verwacht dat leden de uitbating (uitbating@tclo.be) of dienst onderhoud (onderhoud@tclo.be) verwittigen, mochten de vuilbakken onverwachts vol zitten.

 

Artikel 39

De club voorziet de nodige sanitaire ruimtes voor haar leden en bezoekers. Kleedkamers en douches kunnen kosteloos worden gebruikt vóór en na de tennisbeurt. Kleedkamers worden enkel gebruikt tijdens het effectieve bezoek, onder geen beding blijven er (persoonlijke) spullen achter.
Het bestuur noch de uitbating kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen.

Huisdieren.

Artikel 40

Geen enkel huisdier wordt toegelaten op het domein van de club, met uitzondering voorzien in artikel 41.

Artikel 41

Honden zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

41.1 Honden dienen steeds kort aangelijnd te zijn (max 1,5 meter).

41.2 De begeleider van de hond dient de hond steeds onder controle te hebben en te houden.

41.3 De begeleider van de hond dient bijzonder oplettend te zijn wanneer er kinderen in de nabijheid zijn.

41.4 Honden mogen onder geen beding binnen in het clubhuis.

41.5 Honden mogen niet op de tennisterreinen of op de petanquebaan.

41.6 Honden mogen niet in de zandbak, of op en rond inrichtingen die voorzien zijn voor kinderen.

41.7 De graspleinen rond de club zijn in de eerste plaats speelpleinen voor kinderen.

41.8 Uitwerpselen worden onmiddellijk door de begeleider van de hond opgekuist: de begeleider verbindt zich ertoe om steeds in het bezit te zijn van de nodige plastieken zakjes. Deze worden door de begeleider na gebruik meegenomen en niet op de club weggegooid.

41.9 Wanneer de hond onrustig is (vb. voortdurend geblaf, naspringen van ballen, opspringen tegen derden, … is de begeleider verplicht om de hond van het domein van de club te verwijderen uit respect voor de overige aanwezigen en met het oog op de rust in en om de club.

41.10 Bestuursleden, vaste leden en/of uitbating kunnen bij het niet naleven van de voormelde regels beslissen dat een hond van het terrein verwijderd moet worden.

41.11 Bij herhaalde inbreuken op voormelde regels kan een definitief verbod tot meebrengen van een hond door het bestuur worden opgelegd.

 

Algemeen.

Artikel 42

Het is verboden om wagens te parkeren aan de onderbroken gele lijn naast terrein 1 in de Guicciardinistraat. Dit is een draairuimte om personenwagens en hulpdiensten vrije doorgang te geven. Overtredingen kunnen worden geverbaliseerd door de politie.

Artikel 43

Het bestuur behoudt het recht bij onregelmatigheden van eender welke aard sancties uit te spreken, met tijdelijke schorsing of uitsluiting van lidmaatschap tot gevolg.

Artikel 44

Het bestuur kan te allen tijde supplementaire en/of tijdelijke maatregelen uitvaardigen.

 

Artikel 45

Contactgegevens van bestuursleden en leden comités staan vermeld op de website.

Bestuur: https://www.tclo.be/bestuur
Comités: https://www.tclo.be/comites

 

Artikel 46

De meest recent versie van het TCLO intern reglement kan je terugvinden op de website van TCLO: https://www.tclo.be/intern-reglement  (deze pagina)

Addendum: fair-play gedragscode.

 

Het ganse clubleven kan onmogelijk in een clubreglement vastgelegd worden. Door bepaalde regels vrijwillig na te leven, kan heel wat irritatie vermeden worden. Vaak is men er zich niet van bewust hoe bepaalde gedragingen storend kunnen overkomen bij andere leden. Als iedereen de volgende gedragscode in acht neemt, worden ongetwijfeld onnodige irritaties tot een minimum beperkt.

Onze tennisclub heeft vooral in het begin van het zomerseizoen een grote bezetting, omdat er nu eenmaal veel spelende leden zijn. Vaak zijn er terreinen bezet vanwege interclub, tennislessen, jeugdwerking, terrein-onderhoud... Houd hier vooraf rekening mee en consulteer regelmatig de clubkalender op de club en via de website van TCLO. Beschermde wedstrijden, onderhoud, lessen en stages worden normaliter goed op voorhand aangegeven in het reservatiesysteem.

Als er bij aanvang van een speeluur nog terreinen vrij zijn, vermijd dan om spelende leden van hun terrein te sturen. Neem een ander vrij terrein zodat de andere leden kunnen doorspelen. Vergeet dan niet de reservatie aan te (laten) passen.

Een tennispartij moet leuk zijn. Te veel pret kan echter storend zijn voor de spelers op andere terreinen.

Er wordt verwacht dat het terrein wordt vrijgegeven wanneer de tennispartij vroegtijdig tot een einde komt, m.a.w. verlaat het speelterrein zodat anderen gegadigden kunnen beginnen spelen.

Ouders nemen hun kinderen soms mee op het terrein. Als er naastliggende terreinen bezet zijn, kan het storend zijn als die jongeren als ijverige ballenjongens of -meisjes optreden. Bovendien lopen ze het gevaar om geraakt te worden door een rondvliegende tennisbal.

Als je ballen wegrollen achter een ander bezet terrein, ga dan niet achter je ballen aan of begin niet te roepen, want dan stoor je de spelers van het andere terrein. Tracht even geduld te oefenen en hoop dat de spelers van het naburige terrein de beleefdheid hebben om je bal op te merken en terug te slaan. Jouw roepen hindert de andere partij om rustig na te kijken of er vreemde ballen tussen hun ballen geraakt zijn.

 

Als je een reservatie niet gaat verzilveren, verwijder deze dan meteen. Zo geef je het terrein terug vrij naar andere leden.